Režim úklidu

Vzhledem k mimořádné situaci ohledně koronaviru a nemoci COVID-19 došlo k ukončení pravidelného úklidu společných prostor úklidovou firmou.

Žádám tímto obyvatele o úklid chodeb vlastními prostředky. Je důležité také uklízet výtah a jeho dveře ve všech patrech, zejména v přízemí. Buďte ohleduplní ke svým sousedům a vzájemně se na úklidu domluvte a pomáhejte si. Je vhodné používat desinfekční prostředky (např. SAVO).


Pozvánka na mimořádnou schůzi SVJ 12, 14, 16

která se bude konat dne 16. 1. 2020 ve sklepních prostorách domu Mišákova 16 v časech:

  • SVJ Mišákova 16: 17.00h
  • SVJ Mišákova 14: 17.30h
  • SVJ Mišákova 12: 18.00h

Program členské schůze:

  1. Úvod, zahájení schůze
  2. Přednesení nabídek stavebních firem
  3. Schválení rozpočtu na realizaci nových podlahových krytin na chodbách domu (včetně soklů kolem schodiště) a výměnu vnitřních dveří ve vstupním prostoru domu (u schránek).
  4. Závěr

Odůvodnění:

Z důvodu uvolnění stavební kapacity firmy Lanex, která poskytla optimální cenovou nabídku na revitalizaci vnitřních prostor domu, by bylo možno již od konce ledna 2020 realizovat nové podlahové krytiny na chodbách celého domu (včetně soklů kolem schodiště) a výměnu vnitřních dveří. Je tedy potřeba schválit navýšení původního rozpočtu odsouhlaseného na členské schůzi ze dne 20. 5. 2019. Zde byla schválena pouze částka na podlahu v přízemí a malování celého domu.

Děkujeme Vám za účast.

V Olomouci dne 2. 1. 2020, předsedové SVJ Mišákova 12, 14, 16

Pokud se nemůžete schůze zúčastnit, jsou vám k disposici formuláře pro udělení plné moci:


Pozvánka na členskou schůzi BYTOL

BYTOL sdružení vlastníků bytů (nově spolek) se sídlem Olomouc Josefa Mišáka 16, IČ 637 29 130, zapsané v rejstříku společenství vlastníků jednotek vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle L, vložka 3142, vás zve na členskou schůzi, která se bude konat dne 3.12.2019 v 17.00 hodin v prostorách Střední školy polytechnické, na adrese Rooseveltova 79 v Olomouci.

Program členské schůze:

  1. Zahájení, volba orgánů členské schůze.
  2. Schválení změny stanov přijetím úplného znění stanov v souladu s novou právní úpravou.
  3. Závěr.

K prezenci se dostavte 15 minut před konáním členské schůze.

Každý člen sdružení (nově spolku) se svolavateli prokáže předložením svého občanského průkazu, případně jiného úředního dokladu osvědčujícího jeho totožnost. V případě zastupování se zástupce člena prokáže svolavateli svým občanským průkazem či jiným úředním dokladem a plnou mocí s podpisem člena, kterého zastupuje (podpis na plné moci nemusí být úředně ověřen). Společní členové zmocní společného zástupce – udělí mu písemnou plnou moc, kterou zástupce předloží při prezenci. To platí i v případě manželů, i v případě, že budou oba přítomni na členské schůzi (hlasuje jen jeden z nich, tj. ten, který je zmocněný).

S ohledem na program členské schůze je účast všech členů NUTNÁ.

Každý člen má povinnost se seznámit s návrhem nových stanov, případné námitky či připomínky sdělte písemně představenstvu BYTOL (do schránky BYTOL na Mišákova 454/16) a to do 7 dnů od doručení této pozvánky. Na pozdější připomínky nebude brán zřetel.

Příloha: Návrh nového znění stanov BYTOL, formulář plné moci.


Projekt oplocení pozemku

Informace pro členy BYTOL. Podařilo se získat souhlas se stavbou oplocení pozemku BYTOL od všech dotčených vlastníků okolních pozemků. Podána žádost o souhlas se stavbou na Územní odbor Magistrátu Města Olomouce.