Důležité upozornění


Oplocení pozemku BYTOL

Stavba oplocení pozemku BYTOL je hotova.

Informujeme, že vzhledem k nutnosti dodržet ochranná pásma pro všechny inženýrské a telekomunikační sítě umístěné na našem pozemku je plot, vzpěrné tyče, brána a branky přesně v té poloze v jaké jsou.

Klíče od branek budou rozdány po rozmnožení v množství 1ks na byt.

Dále proběhne ořez stromů na pozemku BYTOL firmou rizikové kácení stromů včetně odvozu ořezaných větví.

Případné dotazy budou zodpovězeny členy představenstva spolku BYTOL.


Konec mandátu předsedů SVJ v dubnu 2022

V dubnu 2022 končí mandát předsedů společenství vlastníků jednotek domů Mišákova 12, 14, 16, Olomouc.

Zájemci o funkci předsedy z řad vlastníků bytů se mohou přihlásit předsedům p. Zaťkovi, pí. Kubečkové, p. Crhonkovi. Nebo na emailovou adresu bytol.misakova@gmail.com.

Současně také vyprší volební období představenstva spolku BYTOL.


Porucha hlavního zdroje tepelné energie

Vážení odběratelé, v neděli 28. 11. 2021 ve 22 hodin došlo v teplárně Olomouc k poruše jednoho z hlavních tepelných zdrojů pro město Olomouc. V současnosti je dodávka tepelné energie zajištěna náhradním způsobem. Jsme však nuceni uplatnit regulaci v dodávkách tepla, které budou aktuálně omezeny. Přijatá omezení se mohou v průběhu času měnit, pro aktuální informace prosím sledujte naše webové stránky www.olterm.cz. Přijměte prosím naši omluvu za způsobené potíže, na odstranění havárie intenzivně pracujeme.

OLTERM & TD Olomouc, a.s., Janského 469/8, 779 00  Olomouc


Režim úklidu

Vzhledem k mimořádné situaci ohledně koronaviru a nemoci COVID-19 došlo k ukončení pravidelného úklidu společných prostor úklidovou firmou.

Žádám tímto obyvatele o úklid chodeb vlastními prostředky. Je důležité také uklízet výtah a jeho dveře ve všech patrech, zejména v přízemí. Buďte ohleduplní ke svým sousedům a vzájemně se na úklidu domluvte a pomáhejte si. Je vhodné používat desinfekční prostředky (např. SAVO).


Pozvánka na mimořádnou schůzi SVJ 12, 14, 16

která se bude konat dne 16. 1. 2020 ve sklepních prostorách domu Mišákova 16 v časech:

 • SVJ Mišákova 16: 17.00h
 • SVJ Mišákova 14: 17.30h
 • SVJ Mišákova 12: 18.00h

Program členské schůze:

 1. Úvod, zahájení schůze
 2. Přednesení nabídek stavebních firem
 3. Schválení rozpočtu na realizaci nových podlahových krytin na chodbách domu (včetně soklů kolem schodiště) a výměnu vnitřních dveří ve vstupním prostoru domu (u schránek).
 4. Závěr

Odůvodnění:

Z důvodu uvolnění stavební kapacity firmy Lanex, která poskytla optimální cenovou nabídku na revitalizaci vnitřních prostor domu, by bylo možno již od konce ledna 2020 realizovat nové podlahové krytiny na chodbách celého domu (včetně soklů kolem schodiště) a výměnu vnitřních dveří. Je tedy potřeba schválit navýšení původního rozpočtu odsouhlaseného na členské schůzi ze dne 20. 5. 2019. Zde byla schválena pouze částka na podlahu v přízemí a malování celého domu.

Děkujeme Vám za účast.

V Olomouci dne 2. 1. 2020, předsedové SVJ Mišákova 12, 14, 16

Pokud se nemůžete schůze zúčastnit, jsou vám k disposici formuláře pro udělení plné moci:


Pozvánka na členskou schůzi BYTOL

BYTOL sdružení vlastníků bytů (nově spolek) se sídlem Olomouc Josefa Mišáka 16, IČ 637 29 130, zapsané v rejstříku společenství vlastníků jednotek vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle L, vložka 3142, vás zve na členskou schůzi, která se bude konat dne 3.12.2019 v 17.00 hodin v prostorách Střední školy polytechnické, na adrese Rooseveltova 79 v Olomouci.

Program členské schůze:

 1. Zahájení, volba orgánů členské schůze.
 2. Schválení změny stanov přijetím úplného znění stanov v souladu s novou právní úpravou.
 3. Závěr.

K prezenci se dostavte 15 minut před konáním členské schůze.

Každý člen sdružení (nově spolku) se svolavateli prokáže předložením svého občanského průkazu, případně jiného úředního dokladu osvědčujícího jeho totožnost. V případě zastupování se zástupce člena prokáže svolavateli svým občanským průkazem či jiným úředním dokladem a plnou mocí s podpisem člena, kterého zastupuje (podpis na plné moci nemusí být úředně ověřen). Společní členové zmocní společného zástupce – udělí mu písemnou plnou moc, kterou zástupce předloží při prezenci. To platí i v případě manželů, i v případě, že budou oba přítomni na členské schůzi (hlasuje jen jeden z nich, tj. ten, který je zmocněný).

S ohledem na program členské schůze je účast všech členů NUTNÁ.

Každý člen má povinnost se seznámit s návrhem nových stanov, případné námitky či připomínky sdělte písemně představenstvu BYTOL (do schránky BYTOL na Mišákova 454/16) a to do 7 dnů od doručení této pozvánky. Na pozdější připomínky nebude brán zřetel.

Příloha: Návrh nového znění stanov BYTOL, formulář plné moci.


Pozvánka na shromáždění

Změna termínu: nový termín shromáždění je 12. 6. 2019.

Pozvánka na společné shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Mišákova 452/12; Společenství vlastníků jednotek domu Mišákova 453/14; Společenství vlastníků jednotek domu Mišákova 454/16, a BYTOL, sdružení vlastníků bytů, konaného dne 12. 6. 2019 v 17:00 hodin v zasedací místnosti SŠ Polytechnické, Rooseveltova 79, Olomouc

Program:

 1. Zahájení, volba návrhové a mandátové komise
 2. Kontrola usnesení z minulých shromáždění
 3. Zpráva o činnost za rok 2018
 4. Zpráva o hospodaření (schválení účetní uzávěrky za rok 2018, čerpání rozpočtu za rok 2018, návrh a schválení rozpočtu na rok 2019 a hlasování o použití zálohového fondu na správu pro další období. Se správou o hospodaření je možné se seznámit mimo jiné v den konání shromáždění od 16:30 hodin v zasedací místnost SS Polytechnické, Rooseveltova 79, Olomouc.
 5. Zpráva kontrolní komise BYTOL, sdružení vlastníků bytů
 6. Volba předsedy za SVJ Mišákova 12 z důvodu rezignace.
 7. Projednání a schválení investice do výměny vstupních dveří včetně zvonků, nových poštovních schránek. Výměna vnitřních dveří a výměna podlahové krytiny na podlaze v přízemí domů. Výměna vnitřních dveří ve sklepech od výtahu ke sklepům. Oprava soklů jednotlivých domů.
 8. Projednání a schválení investice vymalováni domů s případným nutným opravením vnitřních omítek na chodbách, tam kde to bude potřeba.
 9. Různé a diskuse
 10. Zpráva mandátové komise
 11. Zpráva návrhové komise
 12. Usnesení a závěr

Změna čísla účtu pro platby

Důležité upozornění, prosíme všechny majitele bytů o spolupráci

Žádáme majitele bytu o změnu účtu pro placení Záloh za služby spojených s užíváním bytu, tepla a vody. Informace o číslech účtů dostanete do schránek.

Od 1. ledna 2018 je nutné zasílat tyto platby na nové účty pro každý dům samostatně.

Vezměte prosím na vědomí, že pokud zašlete platby na starý účet BYTOLu budou vám peníze vráceny zpět a vznikne Vám dluh pro nezaplacenou zálohu. Nejsme schopni toto nijak zaúčtovat. Proto prosíme o maximální spolupráci.

Děkujeme. Předsedové jednotlivých SVJ