Oprava oplechování na střechách domů

Dne 23. 9. 2020 proběhla oprava oplechování a výdechů ventilace na střechách domů. Stav před tím a potom si můžete prohlédnout na fotografiích.

Původní výdech ventilace
Vyměněný výdech ventilace
Oplechování ventilace chodeb

Režim úklidu

Vzhledem k mimořádné situaci ohledně koronaviru a nemoci COVID-19 došlo k ukončení pravidelného úklidu společných prostor úklidovou firmou.

Žádám tímto obyvatele o úklid chodeb vlastními prostředky. Je důležité také uklízet výtah a jeho dveře ve všech patrech, zejména v přízemí. Buďte ohleduplní ke svým sousedům a vzájemně se na úklidu domluvte a pomáhejte si. Je vhodné používat desinfekční prostředky (např. SAVO).


Pozvánka na mimořádnou schůzi SVJ 12, 14, 16

která se bude konat dne 16. 1. 2020 ve sklepních prostorách domu Mišákova 16 v časech:

 • SVJ Mišákova 16: 17.00h
 • SVJ Mišákova 14: 17.30h
 • SVJ Mišákova 12: 18.00h

Program členské schůze:

 1. Úvod, zahájení schůze
 2. Přednesení nabídek stavebních firem
 3. Schválení rozpočtu na realizaci nových podlahových krytin na chodbách domu (včetně soklů kolem schodiště) a výměnu vnitřních dveří ve vstupním prostoru domu (u schránek).
 4. Závěr

Odůvodnění:

Z důvodu uvolnění stavební kapacity firmy Lanex, která poskytla optimální cenovou nabídku na revitalizaci vnitřních prostor domu, by bylo možno již od konce ledna 2020 realizovat nové podlahové krytiny na chodbách celého domu (včetně soklů kolem schodiště) a výměnu vnitřních dveří. Je tedy potřeba schválit navýšení původního rozpočtu odsouhlaseného na členské schůzi ze dne 20. 5. 2019. Zde byla schválena pouze částka na podlahu v přízemí a malování celého domu.

Děkujeme Vám za účast.

V Olomouci dne 2. 1. 2020, předsedové SVJ Mišákova 12, 14, 16

Pokud se nemůžete schůze zúčastnit, jsou vám k disposici formuláře pro udělení plné moci:


Pozvánka na členskou schůzi BYTOL

BYTOL sdružení vlastníků bytů (nově spolek) se sídlem Olomouc Josefa Mišáka 16, IČ 637 29 130, zapsané v rejstříku společenství vlastníků jednotek vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle L, vložka 3142, vás zve na členskou schůzi, která se bude konat dne 3.12.2019 v 17.00 hodin v prostorách Střední školy polytechnické, na adrese Rooseveltova 79 v Olomouci.

Program členské schůze:

 1. Zahájení, volba orgánů členské schůze.
 2. Schválení změny stanov přijetím úplného znění stanov v souladu s novou právní úpravou.
 3. Závěr.

K prezenci se dostavte 15 minut před konáním členské schůze.

Každý člen sdružení (nově spolku) se svolavateli prokáže předložením svého občanského průkazu, případně jiného úředního dokladu osvědčujícího jeho totožnost. V případě zastupování se zástupce člena prokáže svolavateli svým občanským průkazem či jiným úředním dokladem a plnou mocí s podpisem člena, kterého zastupuje (podpis na plné moci nemusí být úředně ověřen). Společní členové zmocní společného zástupce – udělí mu písemnou plnou moc, kterou zástupce předloží při prezenci. To platí i v případě manželů, i v případě, že budou oba přítomni na členské schůzi (hlasuje jen jeden z nich, tj. ten, který je zmocněný).

S ohledem na program členské schůze je účast všech členů NUTNÁ.

Každý člen má povinnost se seznámit s návrhem nových stanov, případné námitky či připomínky sdělte písemně představenstvu BYTOL (do schránky BYTOL na Mišákova 454/16) a to do 7 dnů od doručení této pozvánky. Na pozdější připomínky nebude brán zřetel.

Příloha: Návrh nového znění stanov BYTOL, formulář plné moci.


Projekt oplocení pozemku

Informace pro členy BYTOL. Podařilo se získat souhlas se stavbou oplocení pozemku BYTOL od všech dotčených vlastníků okolních pozemků. Podána žádost o souhlas se stavbou na Územní odbor Magistrátu Města Olomouce.


Oznámení o odstávce teplé vody

Dodavatel horké vody Veolia Energie ČR, a.s. oznámil, že dnešní (5.-6.6.2019) odstávka horkovodu se bohužel prodlužuje z důvodů technických problémů do cca 10:00hod.


Pozvánka na shromáždění

Změna termínu: nový termín shromáždění je 12. 6. 2019.

Pozvánka na společné shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Mišákova 452/12; Společenství vlastníků jednotek domu Mišákova 453/14; Společenství vlastníků jednotek domu Mišákova 454/16, a BYTOL, sdružení vlastníků bytů, konaného dne 12. 6. 2019 v 17:00 hodin v zasedací místnosti SŠ Polytechnické, Rooseveltova 79, Olomouc

Program:

 1. Zahájení, volba návrhové a mandátové komise
 2. Kontrola usnesení z minulých shromáždění
 3. Zpráva o činnost za rok 2018
 4. Zpráva o hospodaření (schválení účetní uzávěrky za rok 2018, čerpání rozpočtu za rok 2018, návrh a schválení rozpočtu na rok 2019 a hlasování o použití zálohového fondu na správu pro další období. Se správou o hospodaření je možné se seznámit mimo jiné v den konání shromáždění od 16:30 hodin v zasedací místnost SS Polytechnické, Rooseveltova 79, Olomouc.
 5. Zpráva kontrolní komise BYTOL, sdružení vlastníků bytů
 6. Volba předsedy za SVJ Mišákova 12 z důvodu rezignace.
 7. Projednání a schválení investice do výměny vstupních dveří včetně zvonků, nových poštovních schránek. Výměna vnitřních dveří a výměna podlahové krytiny na podlaze v přízemí domů. Výměna vnitřních dveří ve sklepech od výtahu ke sklepům. Oprava soklů jednotlivých domů.
 8. Projednání a schválení investice vymalováni domů s případným nutným opravením vnitřních omítek na chodbách, tam kde to bude potřeba.
 9. Různé a diskuse
 10. Zpráva mandátové komise
 11. Zpráva návrhové komise
 12. Usnesení a závěr

Přeladění společné televizní antény pro příjem DVB-T2

Do 14 dnů dojde k přeladění společné televizní antény pro příjem DVB-T2.

Dne 30. září 2018 bude v regionálním multiplexu ukončeno vysílání programů ČT 1 HD, ČT 2 HD, ČT Sport HD a ČT Déčko/ČT art. Poté bude možné tyto programy v HD kvalitě přijímat pouze v novém televizním standardu DVB-T2 v přechodové síti 11 na kanále 26 nebo ve standardu DVB-T v multiplexu 1 ve standardním rozlišení obrazu.


Následují informace od p. Chodory, který bude přeladění společné televizní antény provádět:

Změna systému televizního vysílání

V současné době byl spuštěn postupný přechod ze současného digitálního pozemního vysílání DVB-T na nový systém DVB-T2/HEVC.

Co to pro všechny uživatele znamená?

Všechna stávající zařízení (televize nebo set-top boxy), které jsou schopny přijímat současný DVB-T, nebudou schopné přijímat signál v DVB-T2. Tuto větu berte doslovně! Platí to vždy. I když máte novější zařízení, které podporuje kódování MPEG 4, Full-HD rozlišení a podobné technologie, pokud výslovně není v návodu uvedena podpora DVB-T2 a zároveň HEVC/H.265, tak zařízení nebude schopno přijímat toto vysílání.

V takovém případě je nutné pořídit nový set-top-box nebo vyměnit televizi. Aby toho nebylo málo, tak Vaší televizi nestačí jen DVB-T2 tuner. Vaše televize musí umět kombinaci DVB-T2/H.265, HEVC. Co to znamená? DVB-T2 říká, že signál bude šířen podle nového standardu a televize ho tím pádem bude umět zachytit. HEVC (nebo též H.265) je obrazový formát v kterém budou programy kódovány do digitální podoby. Takže televize s DVB-T2 bez podpory HEVC/H.265 Vám bude k ničemu, protože sice kanál naladíte, ale obraz neuvidíte.

A celý tento proces by měl být završen přibližně v r. 2019-2020, kdy dojde k celoplošnému vypnutí současného vysílání  DVB-T

První kroky, které je nutné udělat, je upravit technicky možnost příjmu tohoto nového systému na společné televizní anténě (STA).

Proto v průběhu srpna dojde v rozvodu STA k rozšíření možnosti příjmu signálu v novém systému DVB-T2 a to tak, že stávající dablované kanály, budou přeladěny a nahrazeny kanály 24, 26 a 28, kde bude možné naladit všechny programy ČT HD, NOVA, Prima atd. ale pouze již v novém formátu DVB-T2. Tím budete mít všichni možnost zjistit, zda Vaše současné zařízení (televize nebo set-top box) umí přijímat tento nový systém. Pokud ano, můžete být v klidu, pokud však vysílání neuvidíte, připravte se na koupi zařízení nového.

Postupně pak bude docházet k přeladění všech dalších kanálů tak, aby před završením celého procesu přechodu na nový vysílací systém DVB-T2/HEVC, jsme byli všichni schopni přijímat nový systém vysílání. Protože je to technicky i časově velmi náročné, budete postupně o jednotlivých krocích včas informováni


Kontejner na nadměrný odpad

Ve čtvrtek 20. září 2018 bude přistaven kontejner na odvoz odložených věcí ve sklepech domů 12, 14, 16. Žádáme obyvatele, aby si vyklidili své odložené věci, případně nepotřebné věci ze sklepů. Kontejner bude odvezen v pátek 21.9.2018 do 12:00hodin.


Pozvánka na shromáždění vlastníků 2018

Pozvánka

Na shromáždění SVJ domu Mišákova 452/12, Olomouc a SVJ domu Mišákova 453/14, Olomouc a SVJ domu Mišákova 454/16, Olomouc a současně i schůzi BYTOL, sdružení vlastníků bytů, které se uskuteční ve čtvrtek 17.5.2018 od 17,00 hod. v zasedací místnosti SŠ Polytechnické, Rooseveltova 79, Olomouc s tímto programem:

 1. Zahájení, volba návrhové a mandátové komise.
 2. Kontrola usnesení z minulých shromáždění.
 3. Zpráva o činnosti za rok 2017.
 4. Zpráva o hospodaření (schválení účetní závěrky za rok 2017, čerpání rozpočtu za rok 2017, návrh a schválení rozpočtu na rok 2018. Ze zprávou o hospodaření je možno se seznámit dne 6.5.2018 od 18,30 hod.do 19,00 hod. na Mišákově 12, v místnosti Mandlovna a také v den konání shromáždění od 16,40 hodin v zasedací místnosti SŠ Polytechnické, Rooseveltova 79, Olomouc.
 5. Zpráva kontrolní komise BYTOL, sdružení vlastníků bytů.
 6. Informace k GDPR (ochrana osobních údajů)
 7. Projednání a schválení investice do zateplení domu, zejména výměna sklepních oken a bočních dveří ve sklepení a informace k možnosti zateplení obvodového soklu domu.
 8. Informace k akci výměna stoupacího vedení firmou Lofist.
 9. Různé a diskuze.
 10. Zpráva mandátové komise.
 11. Zpráva návrhové komise.
 12. Usnesení a závěr.

Informační schůzka ohledně rekonstrukce stoupacího vedení

Ve čtvrtek 11. ledna 2018 proběhne informační schůzka k akci rekonstrukce stoupacího vedení v domě č. 12. Přítomen bude i zástupce firmy Lofist pan Stibor, který představí průběh rekonstrukce a zodpoví vaše dotazy. Schůze je důležitá zejména pro vlastníky bytů v domě Mišákova 12, jsou zváni i obyvatelé domů 14 a 16.


Změna čísla účtu pro platby

Důležité upozornění, prosíme všechny majitele bytů o spolupráci

Žádáme majitele bytu o změnu účtu pro placení Záloh za služby spojených s užíváním bytu, tepla a vody. Informace o číslech účtů dostanete do schránek.

Od 1. ledna 2018 je nutné zasílat tyto platby na nové účty pro každý dům samostatně.

Vezměte prosím na vědomí, že pokud zašlete platby na starý účet BYTOLu budou vám peníze vráceny zpět a vznikne Vám dluh pro nezaplacenou zálohu. Nejsme schopni toto nijak zaúčtovat. Proto prosíme o maximální spolupráci.

Děkujeme. Předsedové jednotlivých SVJ


Zápis 218

Zápis ze schůze představenstva BYTOL a zástupců SVJ Mišákova 12, 14, 16, společenství ze dne 29.11.2017

Zapis_2017-11-29


Zápis 217

Zápis ze schůze představenstva BYTOL a zástupců SVJ Mišákova 12, 14, 16, společenství ze dne 25.10.2017.

Zapis_2017-10-25


Zápis 216

Zápis ze schůze představenstva BYTOL a zástupců SVJ Mišákova 12, 14, 16, společenství ze dne 26.9.2017.

Zapis_2017-09-26


Oprava střechy

Od 13.10.2017 bude probíhat oprava střech strojoven výtahů.
Do strojoven výtahů zatéká, jedná se o vážný havarijní stav.


Zápis 215

Zápis ze schůze představenstva BYTOL a zástupců SVJ Mišákova 12, 14, 16, společenství ze dne 26.6.2017.

Zapis_2017-06-26


Zápis 214

Zápis ze schůze představenstva BYTOL a zástupců SVJ Mišákova 12, 14, 16, společenství ze dne 16.5.2017.

Zapis_2017-05-16


Odstávka plynu v domech 12 a 14

Dne 30.5.2017 bude provedena oprava hlavního uzávěru plynu v domech Mišákova 12 a Mišákova 14 a vsazení protipožární armatury, dle rozvrhu:

 • Mišákova 12 – 8.00 – 11.00
 • Mišákova 14 – 11.00 – 14.00

Zápis 213

Zápis ze schůze představenstva BYTOL a zástupců SVJ Mišákova 12, 14, 16, společenství ze dne 10.4.2017.

Zapis_2017-04-10


Pozvánka na shromáždění

společenství vlastníků jednotek Mišákova 452/12, Mišákova 453/14, Mišákova 454/16 a současně i schůzi BYTOL, sdružení vlastníků bytů, které se uskuteční  ve čtvrtek 27.4.2017 od 17,00hod. v zasedací místnosti SŠ Polytechnické, Rooseveltova ul. s tímto programem.

Celé znění pozvánky naleznete ve formátu PDF zde: Pozvanka_shromazdeni_2017


Stanovy SVJ v plném znění z roku 2017

V příloze naleznete notářský zápis a plné znění stanov SVJ ze dne 3.4.2017 v podobě, v jaké je uveden ve výpisu listin  Krajského soudu v Ostravě. Originál plného znění stanov je k disposici k nahlédnutí u předsedů jednotlivých SVJ.

Stanovy SVJ 16 [PDF]


Zápis 212

Zápis ze schůze představenstva BYTOL a zástupců SVJ Mišákova 12, 14, 16, společenství ze dne 29.3.2017.

Zapis_2017-03-29


INFORMAČNÍ SCHŮZKA – NOVÉ STANOVY

Dne 26.3.2017 od 18,00 do 19,00 hodin (neděle) proběhne první informační schůzka k návrhu nových stanov společenství v prostorách mandlovny na Mišákově 12. (vstup možný bočním vchodem – bude otevřen).

Druhá schůzka, se uskuteční ve středu 29.3.2017 taktéž od 18,00 do 19,00 hodin.

Cílem je zodpovědět vaše případné otázky k návrhu. Také budeme přijímat písemné návrhy na úpravu stanov tak, aby samotné schvalování za účasti notáře již proběhlo víceméně bez připomínek. Plné moci (spoluvlastníka, manžela a pod.) k zastupování na schůzi, můžete již nosit na infoschůzku, nebo je můžete odevzdávat pověřenému vlastníkovi do poštovní schránky.


Pozvánka na volební shromáždění, návrh stanov, plná moc

Vážení vlastníci, ke stažení jsou vám k disposici pozvánky na shromáždění vlastníků bytových jednotek, které se bude konat 3.4.2017, dále návrh nových stanov společenství a formulář pro udělení plné moci.

 

 

 


Zápis 211

Zápis ze schůze představenstva BYTOL a zástupců SVJ Mišákova 12, 14, 16, společenství ze dne 14.2.2017

Zapis_2017-02-14


Zápis 210

Zápis ze schůze představenstva BYTOL a zástupců SVJ Mišákova 12, 14, 16, společenství ze dne 10.1.2017.

Zapis_2017-01-10


Zápis 209

Zápis ze schůze představenstva BYTOL a zástupců SVJ Mišákova 12, 14, 16, společenství ze dne 12.12.2016.

Zapis 2016-12-12


Zápis 208

Zápis ze schůze představenstva BYTOL a zástupců SVJ Mišákova 12, 14, 16, společenství ze dne 22.11.2016.

Zapis-2016-11-22


Zápis 207

Zápis ze schůze představenstva BYTOL a zástupců SVJ Mišákova 12, 14, 16, společenství ze dne 18.10.2016

Zapis-2016-10-18


Zápis 206

Zápis ze schůze představenstva BYTOL a zástupců SVJ Mišákova 12, 14, 16, společenství ze dne 6.září 2016.

Zapis-2016-09-06


Závada výtahu v domě č. 16

Nefunguje výtah v domě č. 16. Závada je většího charakteru, čekáme na specialistu fi. Schindler (zatím nám aktivně pokládají telefon). Předpokládaný termín opravy je 21. 7. 2016.


Zápis 205

Ke stažení je vám k disposici zápis z jednání představenstva BYTOL a zástupců SVJ Mišákova 12, 14, 16 Olomouc konaného dne 14. června 2016.

Zapis 2016-06-14


Zápis 204

Zápis ze schůze představenstva BYTOL a zástupců SVJ Mišákova 12, 14, 16, společenství ze dne 17. května 2016.

Zapis 2016-05-17


Usnesení ze shromáždění vlastníků 2016

Usnesení ze společného shromáždění vlastníků bytových jednotek Mišákova 452/12, společenství; Mišákova 453/14, společenství; Mišákova 454/16, společenství a BYTOL, sdružení vlastníků bytů, konaného dne 25. 4. 2016 v Olomouci,

usn_25_4_2016_11012 [PDF]


Zápis 203

Zápis ze schůze představenstva BYTOL a zástupců SVJ Mišákova 12, 14, 16, společenství, konané dne 12. 4. 2016.

Zapis 2016-04-12


Pozvánka na shromáždění vlastníků

Představenstvo BYTOL a pověření vlastníci SVJ Mišákova 12, 14, 16 vás zvou na shromáždění společenství vlastníků Mišákova 452/12, Mišákova 453/14, Mišákova 454/16 a současně i schůzi BYTOL, sdružení vlastníků bytů, které se uskuteční v pondělí 25.4.2016 od 17,00hod. v zasedací místnosti SŠ Polytechnické, Roosweltova ul. s programem:

 1. Zahájení, volba návrhové a mandátové komise.
 2. Zpráva o činnosti za rok 2015.
 3. Kontrola usnesení z minulých shromáždění.
 4. Zpráva o hospodaření (schválení účetní závěrky za rok 2015, čerpání rozpočtu za rok 2015, návrh rozpočtu na rok 2016).
 5. Zpráva kontrolní komise BYTOL, sdružení vlastníků bytů.
 6. Prodloužení termínu pro rekonstrukci stupaček.
 7. Oplocení pozemku.
 8. Zřízení kolárny č. 3 v domě č. 12.
 9. Mříže na kolárně dům č. 14.
 10. Různé a diskuze.
 11. Zpráva mandátové komise.
 12. Zpráva návrhové komise.
 13. Usnesení a závěr.
 14. Předání „Protokolů o vyúčtování služeb spojených s užíváním bytů za rok 2015.

Libor Zaťko, pověřený vlastník Mišákova 452 / 12 společenství
Ludvika Mičolová, pověřený vlastník, Mišákova 453 / 14 společenství
Tomáš Crhonek, pověřený vlastník, Mišákova 454 / 16 společenství

Rudolf Kudla, předseda představenstva BYTOL, sdružení vlastníků bytů


Únik plynu

image002

 

Pokud Vám byl při pravidelné revizi plynu zjištěn únik plynu u plynoměru, oznamte to prosím neprodleně na lince 1239, operátorka se s Vámi dohodne na termínu návštěvy servisního technika.


Mříže pod balkony

Dne 11. února 2016 byly namontovány mříze pod balkony na zadní straně domů. Současně s tím byly úklidovou firmou vyklizeny zamřížované prostory.

DSCN1905.small

 


Oprava průsaku odpadního vedení dešťové vody

V domě č. 16 byla zjištěna závada na odpadním vedení dešťové vody (svod ze střechy). Zatéká do sklepních prostor v domě č. 16. Oprava bude zahájena firmou Raška v pondělí 18. ledna 2016 v 8h ráno.


Inventura movitého a drobného majetku

30.12.2015 proběhla inventura majetku a kontrola provozních místností v domech. Komise ve složení Lechnerová, Zaťko, Crhonek nenalezla nesrovnalosti v majetku, ovšem vyhodnotila jako závažný problém stav dveří a zámků do provozních prostor domů (místnosti pro akumulátory nouzového osvětlení a zejména místnosti OPS). Tyto nedostatky se budou řešit na nejbližší schůzi členů představenstva BYTOL a zástupců SVJ.


Podzimní brigáda a úklid sklepů

V sobotu 10. října 2015 proběhne podzimní brigáda na pozemku BYTOLu s hlavním úkolem úklid sklepních prostor a koláren.

Sklepní prostory a všechny únikové cesty musejí zůstat volné, není možné je využívat jako skladovací prostory pro nadměrný opad. Veškeré předměty nalezené ve společných prostorech sklepů budou odstraněny. Pro tento účel bude přistaven kontejner na hřiště vedle domu č. 16.


Zápis č. 196

Zápis z jednání představenstva BYTOL a zástupců SVJ Mišákova 12, 14, 16 Olomouc, konaného dne 9. září 2015.

Ke stažení ve formátu PDF: Zapis_2015-09-09


Zápis č. 195

Zápis z jednání představenstva BYTOL a zástupců SVJ Mišákova 12, 14, 16 Olomouc, konaného dne 13. července 2015.

Ke stažení ve formátu PDF: Zapis_2015-07-13


Zápis č. 194

Zápis z jednání představenstva BYTOL a zástupců SVJ Mišákova 12, 14, 16 Olomouc, konaného dne 15. června 2015.

Ke stažení ve formátu PDF: Zapis_2015-06-15


Zápis č. 193

Zápis z jednání představenstva BYTOL a zástupců SVJ Mišákova 12, 14, 16 Olomouc, konaného dne 4. dubna 2015.

Ke stažení ve formátu PDF:  Zapis_2015-05-18


Usnesení ze shromáždění 27. 4. 2015

Usnesení ze společného shromáždění vlastníků bytových jednotek Mišákova 452/12, společenství; Mišákova 453/14, společenství; Mišákova 454/16, společenství a BYTOL, sdružení vlastníků bytů, konaného dne 27. 4. 2015 v Olomouci,

naleznete ve formátu PDF zde: USN_27_4_2015


Výzva k odstranění závad na plynovém zařízení

Opakovaně upozorňujeme vlastníky bytových jednotek na povinnost dodat potvrzení o opravě závady na plynovém zařízení z revize ze dne 1.3.2014.

Ke dni 8.dubna 2015 stále evidujeme tyto závady z revize plynových spotřebičů:

V domě č. 12

Únik plynu: 1209, 1211, 1216
Nutnost výměny plynové hadice: 1201, 1206, 1211, 1212, 1216, 1217, 1219, 1220, 1221, 1225, 1227

V domě č. 14

Únik plynu: 1405, 1407, 1408, 1409, 1412, 1414, 1419, 1424
Nutnost výměny plynové hadice: 1402, 1403, 1405, 1406, 1407, 1409, 1412, 1413, 1417, 1419, 1420, 1423, 1428, 1430
Jiné závady z revize: 1422, 1418

V domě č. 16

Únik plynu: 1613, 1619, 1627
Nutnost výměny plynové hadice: 1616, 1621, 1624
Jiné závady z revize: 1609, 1631, 1613, 1625

Kompletní znění revize je od provedení 1.3.2014 vystaveno na nástěnkách v jednotlivých vchodech. Potvrzení o opravě předejte představenstvu BYTOL prostřednictvím společné schránky BYTOL a společenství vlastníků umístěné v domě č. 16, případně přímo pověřeným vlastníkům.


Zápis č. 192

Zápis z jednání představenstva BYTOL a zástupců SVJ Mišákova 12, 14, 16 Olomouc, konaného dne 4. dubna 2015.

Ke stažení ve formátu PDF zde: Zapis_2015-04-06


Zápis č. 191

Zápis z jednání představenstva BYTOL a zástupců SVJ Mišákova 12, 14, 16 Olomouc, konaného dne 10. března 2015.

Ke stažení ve formátu PDF: Zapis_2015-03-10


Zápis č. 190

Zápis z jednání představenstva BYTOL a zástupců SVJ Mišákova 12, 14, 16 Olomouc, konaného dne 10. února 2015.

Ke stažení ve formátu PDF: Zapis_2015-02-10


Zápis č. 189

Zápis z jednání představenstva BYTOL a zástupců SVJ Mišákova 12, 14, 16 Olomouc, konaného dne 13. ledna 2015.

Ke stažení ve formátu PDF: Zapis_2015-01-13


Zápis č. 188

Zápis z jednání představenstva BYTOL a zástupců SVJ Mišákova 12, 14, 16 Olomouc, konaného dne 9. prosince 2014.

Ke stažení ve formátu PDF zde: Zapis_9_12_2014


Zápis č. 187

Zápis z jednání představenstva BYTOL a zástupců SVJ Mišákova 12, 14, 16 Olomouc, konaného dne 18. listopadu 2014.

Ke stažení ve formátu PDF: Zapis_18_11_2014


Zápis č. 186

Zápis z jednání představenstva BYTOL a zástupců SVJ Mišákova 12, 14, 16 Olomouc, konaného dne 10. října 2014.

Ke stažení ve formátu PDF: Zapis_10_10_2014


Zápis č. 185

Zápis z jednání představenstva BYTOL a zástupců SVJ Mišákova 12, 14, 16 Olomouc, konaného dne 9. září 2014.

Ke stažení ve formátu PDF: Zapis_9_9_2014


Zápis č. 184

Zápis z jednání představenstva BYTOL a zástupců SVJ Mišákova 12, 14, 16 Olomouc, konaného dne 17. června 2014.

Ke stažení ve formátu PDF: Zapis_17_6_2014


Zápis č. 183

Zápis z jednání představenstva BYTOL a zástupců SVJ Mišákova 12, 14, 16 Olomouc, konaného dne 20. května 2014.

Ke stažení ve formátu PDF: Zapis_20_5_2014


Zápis č. 181

Zápis z jednání představenstva BYTOL a zástupců SVJ Mišákova 12, 14, 16 Olomouc, konaného dne 8. dubna 2014.

Ke stažení ve formátu PDF: Zapis_8_4_2014


Zápis č. 180

Zápis z jednání představenstva BYTOL a zástupců SVJ Mišákova 12, 14, 16 Olomouc, konaného dne 11. března 2014.

Ke stažení ve formátu PDF: Zapis_11_3_2014


Zápis č. 176

Zápis z jednání představenstva BYTOL a zástupců SVJ Mišákova 12, 14, 16 Olomouc, konaného dne 8. října 2013.

Ke stažení: Zapis_08_10_2013


Zápis č. 175

Zápis z jednání představenstva BYTOL a zástupců SVJ Mišákova 12, 14, 16 Olomouc, konaného dne 10. září 2013.

Ke stažení ve formátu PDF: Zapis_10_ 9_2013


Zápis č. 174

Zápis z jednání představenstva BYTOL a zástupců SVJ Mišákova 12, 14, 16 Olomouc, konaného dne 2.7. 2013.

Zapis_2 7 2013 (PDF)


Zápis č. 168

Zápis z jednání představenstva BYTOL a zástupců SVJ Mišákova 12, 14, 16 Olomouc, konaného dne 15.1. 2013

Zapis z 15.1.2013 (PDF)


Zákon č. 72/1994 Sb.

Zákon č. 72/1994 Sb. kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů)

Ke stažení zde:
Zakon 72_1994 Sb (DOC)
Zakon 72_1994 Sb (PDF)


Zapis č. 158

Zápis z jednání představenstva BYTOL a zástupců SVJ Mišákova 12, 14, 16 Olomouc, konaného dne 14. února 2012.

Ke stažení:
Zapis 158 (DOC)
Zapis 158 (PDF)


Zápis č. 157

Zápis z jednání představenstva BYTOL a zástupců SVJ Mišákova 12, 14, 16 Olomouc, konaného dne 10. ledna 2012.

Ke stažení:
Zapis 157 (DOC)
Zapis 157 (PDF)