Tomáš Crhonek


Režim úklidu

Vzhledem k mimořádné situaci ohledně koronaviru a nemoci COVID-19 došlo k ukončení pravidelného úklidu společných prostor úklidovou firmou.

Žádám tímto obyvatele o úklid chodeb vlastními prostředky. Je důležité také uklízet výtah a jeho dveře ve všech patrech, zejména v přízemí. Buďte ohleduplní ke svým sousedům a vzájemně se na úklidu domluvte a pomáhejte si. Je vhodné používat desinfekční prostředky (např. SAVO).


Pozvánka na mimořádnou schůzi SVJ 12, 14, 16

která se bude konat dne 16. 1. 2020 ve sklepních prostorách domu Mišákova 16 v časech:

 • SVJ Mišákova 16: 17.00h
 • SVJ Mišákova 14: 17.30h
 • SVJ Mišákova 12: 18.00h

Program členské schůze:

 1. Úvod, zahájení schůze
 2. Přednesení nabídek stavebních firem
 3. Schválení rozpočtu na realizaci nových podlahových krytin na chodbách domu (včetně soklů kolem schodiště) a výměnu vnitřních dveří ve vstupním prostoru domu (u schránek).
 4. Závěr

Odůvodnění:

Z důvodu uvolnění stavební kapacity firmy Lanex, která poskytla optimální cenovou nabídku na revitalizaci vnitřních prostor domu, by bylo možno již od konce ledna 2020 realizovat nové podlahové krytiny na chodbách celého domu (včetně soklů kolem schodiště) a výměnu vnitřních dveří. Je tedy potřeba schválit navýšení původního rozpočtu odsouhlaseného na členské schůzi ze dne 20. 5. 2019. Zde byla schválena pouze částka na podlahu v přízemí a malování celého domu.

Děkujeme Vám za účast.

V Olomouci dne 2. 1. 2020, předsedové SVJ Mišákova 12, 14, 16

Pokud se nemůžete schůze zúčastnit, jsou vám k disposici formuláře pro udělení plné moci:


Pozvánka na členskou schůzi BYTOL

BYTOL sdružení vlastníků bytů (nově spolek) se sídlem Olomouc Josefa Mišáka 16, IČ 637 29 130, zapsané v rejstříku společenství vlastníků jednotek vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle L, vložka 3142, vás zve na členskou schůzi, která se bude konat dne 3.12.2019 v 17.00 hodin v prostorách Střední školy polytechnické, na adrese Rooseveltova 79 v Olomouci.

Program členské schůze:

 1. Zahájení, volba orgánů členské schůze.
 2. Schválení změny stanov přijetím úplného znění stanov v souladu s novou právní úpravou.
 3. Závěr.

K prezenci se dostavte 15 minut před konáním členské schůze.

Každý člen sdružení (nově spolku) se svolavateli prokáže předložením svého občanského průkazu, případně jiného úředního dokladu osvědčujícího jeho totožnost. V případě zastupování se zástupce člena prokáže svolavateli svým občanským průkazem či jiným úředním dokladem a plnou mocí s podpisem člena, kterého zastupuje (podpis na plné moci nemusí být úředně ověřen). Společní členové zmocní společného zástupce – udělí mu písemnou plnou moc, kterou zástupce předloží při prezenci. To platí i v případě manželů, i v případě, že budou oba přítomni na členské schůzi (hlasuje jen jeden z nich, tj. ten, který je zmocněný).

S ohledem na program členské schůze je účast všech členů NUTNÁ.

Každý člen má povinnost se seznámit s návrhem nových stanov, případné námitky či připomínky sdělte písemně představenstvu BYTOL (do schránky BYTOL na Mišákova 454/16) a to do 7 dnů od doručení této pozvánky. Na pozdější připomínky nebude brán zřetel.

Příloha: Návrh nového znění stanov BYTOL, formulář plné moci.


Projekt oplocení pozemku

Informace pro členy BYTOL. Podařilo se získat souhlas se stavbou oplocení pozemku BYTOL od všech dotčených vlastníků okolních pozemků. Podána žádost o souhlas se stavbou na Územní odbor Magistrátu Města Olomouce.


Pozvánka na shromáždění

Změna termínu: nový termín shromáždění je 12. 6. 2019.

Pozvánka na společné shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Mišákova 452/12; Společenství vlastníků jednotek domu Mišákova 453/14; Společenství vlastníků jednotek domu Mišákova 454/16, a BYTOL, sdružení vlastníků bytů, konaného dne 12. 6. 2019 v 17:00 hodin v zasedací místnosti SŠ Polytechnické, Rooseveltova 79, Olomouc

Program:

 1. Zahájení, volba návrhové a mandátové komise
 2. Kontrola usnesení z minulých shromáždění
 3. Zpráva o činnost za rok 2018
 4. Zpráva o hospodaření (schválení účetní uzávěrky za rok 2018, čerpání rozpočtu za rok 2018, návrh a schválení rozpočtu na rok 2019 a hlasování o použití zálohového fondu na správu pro další období. Se správou o hospodaření je možné se seznámit mimo jiné v den konání shromáždění od 16:30 hodin v zasedací místnost SS Polytechnické, Rooseveltova 79, Olomouc.
 5. Zpráva kontrolní komise BYTOL, sdružení vlastníků bytů
 6. Volba předsedy za SVJ Mišákova 12 z důvodu rezignace.
 7. Projednání a schválení investice do výměny vstupních dveří včetně zvonků, nových poštovních schránek. Výměna vnitřních dveří a výměna podlahové krytiny na podlaze v přízemí domů. Výměna vnitřních dveří ve sklepech od výtahu ke sklepům. Oprava soklů jednotlivých domů.
 8. Projednání a schválení investice vymalováni domů s případným nutným opravením vnitřních omítek na chodbách, tam kde to bude potřeba.
 9. Různé a diskuse
 10. Zpráva mandátové komise
 11. Zpráva návrhové komise
 12. Usnesení a závěr

Přeladění společné televizní antény pro příjem DVB-T2

Do 14 dnů dojde k přeladění společné televizní antény pro příjem DVB-T2.

Dne 30. září 2018 bude v regionálním multiplexu ukončeno vysílání programů ČT 1 HD, ČT 2 HD, ČT Sport HD a ČT Déčko/ČT art. Poté bude možné tyto programy v HD kvalitě přijímat pouze v novém televizním standardu DVB-T2 v přechodové síti 11 na kanále 26 nebo ve standardu DVB-T v multiplexu 1 ve standardním rozlišení obrazu.


Následují informace od p. Chodory, který bude přeladění společné televizní antény provádět:

Změna systému televizního vysílání

V současné době byl spuštěn postupný přechod ze současného digitálního pozemního vysílání DVB-T na nový systém DVB-T2/HEVC.

Co to pro všechny uživatele znamená?

Všechna stávající zařízení (televize nebo set-top boxy), které jsou schopny přijímat současný DVB-T, nebudou schopné přijímat signál v DVB-T2. Tuto větu berte doslovně! Platí to vždy. I když máte novější zařízení, které podporuje kódování MPEG 4, Full-HD rozlišení a podobné technologie, pokud výslovně není v návodu uvedena podpora DVB-T2 a zároveň HEVC/H.265, tak zařízení nebude schopno přijímat toto vysílání.

V takovém případě je nutné pořídit nový set-top-box nebo vyměnit televizi. Aby toho nebylo málo, tak Vaší televizi nestačí jen DVB-T2 tuner. Vaše televize musí umět kombinaci DVB-T2/H.265, HEVC. Co to znamená? DVB-T2 říká, že signál bude šířen podle nového standardu a televize ho tím pádem bude umět zachytit. HEVC (nebo též H.265) je obrazový formát v kterém budou programy kódovány do digitální podoby. Takže televize s DVB-T2 bez podpory HEVC/H.265 Vám bude k ničemu, protože sice kanál naladíte, ale obraz neuvidíte.

A celý tento proces by měl být završen přibližně v r. 2019-2020, kdy dojde k celoplošnému vypnutí současného vysílání  DVB-T

První kroky, které je nutné udělat, je upravit technicky možnost příjmu tohoto nového systému na společné televizní anténě (STA).

Proto v průběhu srpna dojde v rozvodu STA k rozšíření možnosti příjmu signálu v novém systému DVB-T2 a to tak, že stávající dablované kanály, budou přeladěny a nahrazeny kanály 24, 26 a 28, kde bude možné naladit všechny programy ČT HD, NOVA, Prima atd. ale pouze již v novém formátu DVB-T2. Tím budete mít všichni možnost zjistit, zda Vaše současné zařízení (televize nebo set-top box) umí přijímat tento nový systém. Pokud ano, můžete být v klidu, pokud však vysílání neuvidíte, připravte se na koupi zařízení nového.

Postupně pak bude docházet k přeladění všech dalších kanálů tak, aby před završením celého procesu přechodu na nový vysílací systém DVB-T2/HEVC, jsme byli všichni schopni přijímat nový systém vysílání. Protože je to technicky i časově velmi náročné, budete postupně o jednotlivých krocích včas informováni


Kontejner na nadměrný odpad

Ve čtvrtek 20. září 2018 bude přistaven kontejner na odvoz odložených věcí ve sklepech domů 12, 14, 16. Žádáme obyvatele, aby si vyklidili své odložené věci, případně nepotřebné věci ze sklepů. Kontejner bude odvezen v pátek 21.9.2018 do 12:00hodin.


Pozvánka na shromáždění vlastníků 2018

Pozvánka

Na shromáždění SVJ domu Mišákova 452/12, Olomouc a SVJ domu Mišákova 453/14, Olomouc a SVJ domu Mišákova 454/16, Olomouc a současně i schůzi BYTOL, sdružení vlastníků bytů, které se uskuteční ve čtvrtek 17.5.2018 od 17,00 hod. v zasedací místnosti SŠ Polytechnické, Rooseveltova 79, Olomouc s tímto programem:

 1. Zahájení, volba návrhové a mandátové komise.
 2. Kontrola usnesení z minulých shromáždění.
 3. Zpráva o činnosti za rok 2017.
 4. Zpráva o hospodaření (schválení účetní závěrky za rok 2017, čerpání rozpočtu za rok 2017, návrh a schválení rozpočtu na rok 2018. Ze zprávou o hospodaření je možno se seznámit dne 6.5.2018 od 18,30 hod.do 19,00 hod. na Mišákově 12, v místnosti Mandlovna a také v den konání shromáždění od 16,40 hodin v zasedací místnosti SŠ Polytechnické, Rooseveltova 79, Olomouc.
 5. Zpráva kontrolní komise BYTOL, sdružení vlastníků bytů.
 6. Informace k GDPR (ochrana osobních údajů)
 7. Projednání a schválení investice do zateplení domu, zejména výměna sklepních oken a bočních dveří ve sklepení a informace k možnosti zateplení obvodového soklu domu.
 8. Informace k akci výměna stoupacího vedení firmou Lofist.
 9. Různé a diskuze.
 10. Zpráva mandátové komise.
 11. Zpráva návrhové komise.
 12. Usnesení a závěr.

Změna čísla účtu pro platby

Důležité upozornění, prosíme všechny majitele bytů o spolupráci

Žádáme majitele bytu o změnu účtu pro placení Záloh za služby spojených s užíváním bytu, tepla a vody. Informace o číslech účtů dostanete do schránek.

Od 1. ledna 2018 je nutné zasílat tyto platby na nové účty pro každý dům samostatně.

Vezměte prosím na vědomí, že pokud zašlete platby na starý účet BYTOLu budou vám peníze vráceny zpět a vznikne Vám dluh pro nezaplacenou zálohu. Nejsme schopni toto nijak zaúčtovat. Proto prosíme o maximální spolupráci.

Děkujeme. Předsedové jednotlivých SVJ


INFORMAČNÍ SCHŮZKA – NOVÉ STANOVY

Dne 26.3.2017 od 18,00 do 19,00 hodin (neděle) proběhne první informační schůzka k návrhu nových stanov společenství v prostorách mandlovny na Mišákově 12. (vstup možný bočním vchodem – bude otevřen).

Druhá schůzka, se uskuteční ve středu 29.3.2017 taktéž od 18,00 do 19,00 hodin.

Cílem je zodpovědět vaše případné otázky k návrhu. Také budeme přijímat písemné návrhy na úpravu stanov tak, aby samotné schvalování za účasti notáře již proběhlo víceméně bez připomínek. Plné moci (spoluvlastníka, manžela a pod.) k zastupování na schůzi, můžete již nosit na infoschůzku, nebo je můžete odevzdávat pověřenému vlastníkovi do poštovní schránky.


Pozvánka na volební shromáždění, návrh stanov, plná moc

Vážení vlastníci, ke stažení jsou vám k disposici pozvánky na shromáždění vlastníků bytových jednotek, které se bude konat 3.4.2017, dále návrh nových stanov společenství a formulář pro udělení plné moci.

 

 

 


Pozvánka na shromáždění vlastníků

Představenstvo BYTOL a pověření vlastníci SVJ Mišákova 12, 14, 16 vás zvou na shromáždění společenství vlastníků Mišákova 452/12, Mišákova 453/14, Mišákova 454/16 a současně i schůzi BYTOL, sdružení vlastníků bytů, které se uskuteční v pondělí 25.4.2016 od 17,00hod. v zasedací místnosti SŠ Polytechnické, Roosweltova ul. s programem:

 1. Zahájení, volba návrhové a mandátové komise.
 2. Zpráva o činnosti za rok 2015.
 3. Kontrola usnesení z minulých shromáždění.
 4. Zpráva o hospodaření (schválení účetní závěrky za rok 2015, čerpání rozpočtu za rok 2015, návrh rozpočtu na rok 2016).
 5. Zpráva kontrolní komise BYTOL, sdružení vlastníků bytů.
 6. Prodloužení termínu pro rekonstrukci stupaček.
 7. Oplocení pozemku.
 8. Zřízení kolárny č. 3 v domě č. 12.
 9. Mříže na kolárně dům č. 14.
 10. Různé a diskuze.
 11. Zpráva mandátové komise.
 12. Zpráva návrhové komise.
 13. Usnesení a závěr.
 14. Předání „Protokolů o vyúčtování služeb spojených s užíváním bytů za rok 2015.

Libor Zaťko, pověřený vlastník Mišákova 452 / 12 společenství
Ludvika Mičolová, pověřený vlastník, Mišákova 453 / 14 společenství
Tomáš Crhonek, pověřený vlastník, Mišákova 454 / 16 společenství

Rudolf Kudla, předseda představenstva BYTOL, sdružení vlastníků bytů


Inventura movitého a drobného majetku

30.12.2015 proběhla inventura majetku a kontrola provozních místností v domech. Komise ve složení Lechnerová, Zaťko, Crhonek nenalezla nesrovnalosti v majetku, ovšem vyhodnotila jako závažný problém stav dveří a zámků do provozních prostor domů (místnosti pro akumulátory nouzového osvětlení a zejména místnosti OPS). Tyto nedostatky se budou řešit na nejbližší schůzi členů představenstva BYTOL a zástupců SVJ.


Podzimní brigáda a úklid sklepů

V sobotu 10. října 2015 proběhne podzimní brigáda na pozemku BYTOLu s hlavním úkolem úklid sklepních prostor a koláren.

Sklepní prostory a všechny únikové cesty musejí zůstat volné, není možné je využívat jako skladovací prostory pro nadměrný opad. Veškeré předměty nalezené ve společných prostorech sklepů budou odstraněny. Pro tento účel bude přistaven kontejner na hřiště vedle domu č. 16.


Výzva k odstranění závad na plynovém zařízení

Opakovaně upozorňujeme vlastníky bytových jednotek na povinnost dodat potvrzení o opravě závady na plynovém zařízení z revize ze dne 1.3.2014.

Ke dni 8.dubna 2015 stále evidujeme tyto závady z revize plynových spotřebičů:

V domě č. 12

Únik plynu: 1209, 1211, 1216
Nutnost výměny plynové hadice: 1201, 1206, 1211, 1212, 1216, 1217, 1219, 1220, 1221, 1225, 1227

V domě č. 14

Únik plynu: 1405, 1407, 1408, 1409, 1412, 1414, 1419, 1424
Nutnost výměny plynové hadice: 1402, 1403, 1405, 1406, 1407, 1409, 1412, 1413, 1417, 1419, 1420, 1423, 1428, 1430
Jiné závady z revize: 1422, 1418

V domě č. 16

Únik plynu: 1613, 1619, 1627
Nutnost výměny plynové hadice: 1616, 1621, 1624
Jiné závady z revize: 1609, 1631, 1613, 1625

Kompletní znění revize je od provedení 1.3.2014 vystaveno na nástěnkách v jednotlivých vchodech. Potvrzení o opravě předejte představenstvu BYTOL prostřednictvím společné schránky BYTOL a společenství vlastníků umístěné v domě č. 16, případně přímo pověřeným vlastníkům.